Цивільне законодавство 20 - страница 13

^ ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 1. Богумазов О. Объекты гражданских прав // МЕН. 2003. № 6.

 2. Ровный В.В. Объект гражданского правоотношения: уровень разработки проблемы и вариант ее решения . – Цивилистические исследования. М: Статут, 2006, С.398-427.

 3. Спасибо-Фатєєва І. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав // Право України. 2005. № 6. С.34-37.

 4. Спасибо-Фатєєва І. Оборотоздатність об`єктів цивільних прав та її значення для вчинення правочинів // Нотаріат для вас.- 2010.- № 9.- C.16-22.

 5. Степанов. Услуги как объект гражданского права

 6. Харитонов. О. Деякі питання правової регламентації обігу зброї в Україні // Юрист України. 2004. № 4. С.44-46.

 7. Ярешко О. Ділова репутація як обєкт цивільно-правового регулювання // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. – 2004. – С. 250 – 251^ РЕЧІ. МАЙНО 1. Рассказова Н.Ю. О деньгах и денежных средствах в гражданском праве // Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов. Вып.4. – М: Статут.2005. С.131-164.

 2. Спасибо-Фатєєва І. Поняття майна, майнових та корпоративних прав як об’єктів права власності // Українське комерційне право. – 2004. – № 5. – С. 9-18.

 3. Спасибо-Фатєєва І., Дуденко. Т. Правова природа майнових і корпоративних прав, їх оборотоздатність та деякі аспекти застави // Юридичний радник. 2005. № 2. С.26-30.

 4. Спасибо-Фатєєва І.В. Актуальне дослідження обмежень майнових прав фізічних осіб [Рец.] // Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 11.- C.184-185^ СПЕЦІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 1. Бантишев О., Гуменюк М., Шамара Ою Щодо доцільності визначення предметом контрабанди трансплантаційних органів та інших анатомічних матеріалів людини // ЮР- 2006- № 4. – С.85-87.

 2. Піщенко Г. Мінченко С., Тущенко О. Торгівля людськими органами – протиправна діяльність і надприбутковий бізнес // ПУ. 2005. № 11. С.67-69.^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ 1. Гордон В.М. Амортизация бумаг на предъявителя- Х.: Епархиальная тип., 1918.- 35 c.

 2. Клык Н.Л. Эволюция имущественных прав и ценные бумаги // Цивилистические исследования. Выпуск первый: Сборник научных трудов памыти профессора И.В.Федорова / Под ред. Б.Л.Хаскельберга, Д.О. Тузова. - М: Статут, 2004. 380 с. - С.246-257

 3. Мурзин Д.В. Ценные бумаги и тенденции развития гражданского права. - Цивилистические записки. Межвуз.сб. научн. трудов. – М.: Статут, 2001. –С.251-279.

 4. Онуфрієнко О.І. Правова характеристика цінних паперів, випущених у бездокументарній формі // Приватне право і підприємництво. Вип.2, 2000-2002. с. 69-74.

 5. Посполітак В. Правове визначення поняття цінних паперів. Ознаки та класифікація ЦП // Юридичний журнал. Січень. 2005. С.92-102.

 6. Яворська О. Цінні папери як об’єкти цивільних прав // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ Серія юридична. 2004. Вип. 40. 05.05.2005.

 7. Яроцький В. Ціні папери як засіб моделювання майнових прав // Юридична України. 2008. № 4. С.63-68.

 8. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції)- Х.: Право, 2006.- 544 c.- ISBN 966-8467-63-9.

 9. Яроцкий В.Л. Создание и эмиссия ценной бумаги как основания возникновения выраженных в ней прав // Государство и право.- 2000.- № 6.- C.18-26.

 10. Яроцкий В.Л. Риск в правоотношениях по ценным бумагам. Сравнительный анализ законодательства России и Украины // Российская юстиция.- 2000.- № 7.- C.36-37.

 11. Яроцький В. Правовий зв`язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід // Право України.- 2004.- № 3.- C.49-55.

 12. Яроцький В. Правовідносини, які виникають з приводу цінних паперів, як елемент механізму цивільно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 3.- C.42-45.

 13. Яроцький В. Цінні папери у механізмі цивільно-правового регулювання: різновид юридичних конструкцій чи правових засобів? // Юридична Україна.- 2004.- № 5.- C.36-40.

 14. Яроцький В. Співвідношення речових та зобов`язальних елементів у правовідносинах щодо цінних паперів // Юрист України.- 2003.- № 2 (грудень).- C.24-27.

 15. Яроцький В. Цінні папери як інструмент моделювання майнових прав // Юридична Україна.- 2007.- № 4.- C.63-68.

 16. Яроцький В. Набуття та захист прав на цінні папери як юридична діяльність // Юрист України.- 2003.- № 1 (жовтень).- C.34-36.^ АКЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 1. Визнання недійсним догвоору купівлі-продажу акцій // Юридичний журнал. 2003. № 4. С.107.

 2. Потапенко В. Забезпечення позову в спорі про акції // Юридичний журнал. 2003. № 4. С.97-98.

 3. Савченко. Т. Іменні бездокументарні акції як предмет конфіскації // Юридичний радник. 2005. № 2. С.57-60.

 4. Самойлова Ю. Регулювання прав власників привілейованих акцій: реалії та перспективи // // Юридичний журнал. 2003. № 4. С.59-62.

 5. Шуляк Н. Іменні акції. Проблемні питання емісії та обігу // // Юридичний дурнал. 2003. № 4. С.54-57.

 6. Яроцький В.Л. Юридична природа акцій як цінних паперів- Х.: Б. и., 1992.- 22 c.ВЕКСЕЛЬ 1. Гордон В.М. Положение о векселях в частной кодификации. Положение о векселях 1922 года- Х.: Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1925.- 96 c.

 2. Гордон В.М. Положение о векселях в частной кодификации. Положение о векселях 1922 года.- изд. 2-е- Х.: Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1926.- 112 c.

 3. Гордон В.М. Составление и протест векселя- Х.: Тип. "Печатник", 1913.- 40 c.

 4. Гордон В.М. Вексельное право. Сущность векселя, его составление, передача и протест: [Електронний ресурс]- Х.: Юрид. вид-во НКЮ УРСР, 1926.- 109 c.

 5. Гордон В.М. Мировое объединение вексельного права- СПб.: Сенат. тип., 1912.- 11 c.

 6. Коровин Е.В., Лазарев И.А. Зарубежный опыт. Протест векселя // Юридичний радник. 2004. № 1. С.33-50.

 7. Сірякова О. Вексель // МЕН. 2005. № 4. С.64-66.

 8. Сірякова О. Вексель (2 частина) // МЕН. 2005. № 5. С.73-76.^ ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ 1. Державні цінні папери: до питання про класифікацію // Вісник АПНУ. 2005. № 3. С.161-168.

 2. Харицький В. Державні цінні папери // Вісник Академії правових наук. 2005. № 3. С.161-167.^ МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 1. Белов В.А. Имущественные комплексы: Очерк теории и догматической конструкции по российскому гражданскому праву. – М.: 2004. – 240с.

 2. Степанов С.А. Имущественные комплексы в гражданском праве / Проблемы теории гражданского права / Институт частного права. – М.: 2003. – 128с. – С.24 – 48

 3. Степанов. С.А. Предприятие как имущественный комплекс по Гражданско­му кодексу Российской Федерации .// Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. С.С. Алексеева; Исследовательский центр частно­го права. Уральский филиал. Российская школа частного права. Уральское отделение. - М: «Статут», 2000. - 318 с. С.49-68^ ПІДПРИЄМСТВО – ЄДИНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 1. Артабаева Л.С. Предприятие как имущественный комплекс //Юрист.- 2001.- № 6.-C. 18-21

 2. Галіахметов І.А. Правове забезпечення цивільно-правового захисту права на підприємство як єдиного майнового комплексу // Вісник господарського судочинства. – 2004. - №4. – С. 165-169

 3. Грущінська Н.І. Підприємство як єдиний майновий комплекс // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – 2005. № 4. С.129-131.

 4. Кривобок С. Частина підприємства як об’єкт цивільно-правових правочинів // Право України. – 2005. - №8. – С.36.

 5. Степанов. С.А. Предприятие как имущественный комплекс по Гражданско­му кодексу Российской Федерации .// Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. С.С. Алексеева; Исследовательский центр частно­го права. Уральский филиал. Российская школа частного права. Уральское отделение. - М: «Статут», 2000. - 318 с. С.49-68.

 6. Халаимов В. Положительные стороны и недостатки передачи целостного имущественного комплекса предприятия в концессию // ЮР. 0 2006 - № 4. - С.50-52.^ СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1. Нечипоренко Л. Корпоративні цінні папери // Юридичний журнал. Січень. 2005. С.108-109.

 2. Новик М.В. Складские свидетельства как объекты имущественного оборота – Актуальные проблемы гражданского права. – Вып.5. М.: Статут, 2002. – С.147-205.^ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1. Посполітак В. Учасники ринку цінних паперів Юридичний журнал. Січень. 2005. С.115-122.

 2. Правовые основы рынка ценныз бумаг/под ред. проф. Шерстобитова. - М.:Деловой экспресс, 1997.

 3. Сітухо О. Деякі проблемні питання правового регулювання організації торгівлі цінними паперами // Юридичний журнал. Січень. 2005. С. 125-127.

 4. Табала. О. Новації, які очікують учасників ринку цінних паперів у 2005році //Юридичний радник. 2005 - № 1. – С.67-69. Харицький В.^ ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1. Игнатов И., Филимошин П. Эмиссия ценных бумаг: практика и нормативные документы. - М.: Изд. дом "Акционер", 2000.

 2. Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое регулирование,теория и практика. - М. Статут, 2002. - 223 с. В этой книге изложение идёт в канве российского законодательства об эмиссионных ценных бумагах, но есть большая глава, посвящённая эмиссии вообще (хоть и рассматриваемой преимущественно на примере тех же эмиссионных ценных бумаг).

 3. Сперанский В. Недействительная и несостоявшаяся эмиссия ценных бумаг//Российская юстиция. - 2000. - № 2.

 4. Степанов Д. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг//Хозяйство и право. – 2002. – №№ 3-5.

 5. Табала. О. Особливості формування забезпечення випуску іпотечних цінних паперів // Юридичний радник. 2005. № 3. С.47- 49

 6. Юлдашбаева Л.Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций). - М.: Статут, 1999.^ ІНФОРМАЦІЯ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНЕ БЛАГО 1. Кохановська. О. Доктринальні підходи до вирішення проблеми співвідношення інформації з матерією, енергією, мовою як основа фундаментальних досліджень сутності інформації у праві // Підприємництво, господарство і право. 2005. - № 2. – С.3-5.

 2. Кулініч О.О. Інформація як об’єкт цивільних прав // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – 2005. № 3. С.126-128.

 3. Марущак А. До питання про зміст права на інформацію // ЮР- 2006- № 4. – С.73-75.

 4. Марущак А. Правове регулювання доступу до інформації в Україні // Юридичний радник. 2006. № 3. С.138-141.

 5. Мельник Д., Лашкет О. Запобігання маніпулюванню суспільною свідомістю з використанням СМІ // Юридичний радник. 2006. № 3. С.133-137.

 6. Мілаш В.С. Інформація як об’єкт підприємницького комерційного договору // Проблеми законності. 2006. - № 81. С. 76-83.

 7. Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства // Право України. 2005. № 10. С.100-103. (оборотоздатність)

 8. Соснін О. Передумови формування в Україні інформаційного права // ПУ. 2005. № 11. С.99-102.

 9. Шишка Р.Право на інформацію // Малий і середній бізнес. 2000. № 1-2, С.82,83.

 10. Яременко О.І. Інформація як об'єкт правових відносин: теоретичні аспекти // Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. 2004. № 4. С.156-160.^ НЕРУХОМІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 1. Жиделева А.Ю. Недвижимое имущество как разновидность объектов гражданского права // Проблеми законності. Вип. 61.- Х.: Нац. юрид. акад. України,2003.- C.79-84

 2. Жидилева А.Ю. Недвижимое имущество как разновидность объектов гражданского права // Проблеми законності. 2003. № 61. С.79-83

 3. Спасибо-Фатєєва І.В. Нерухоме майно як об’єкт цивільних правовідносин // Нотаріат для вас. 2006. № 9. С.27-33.

 4. Спасибо-Фатєєва І. Поняття нерухомого майна та права на нього // Українське комерційне право.- 2009.- № 9.- C.10-19
7265579006729116.html
7265736969409294.html
7265798399481238.html
7265915113808691.html
7265999270701381.html