Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ - страница 8

^ 4.2 Професійна орієнтація інвалідів

Переважна більшість громадян з інвалідністю стикається з труднощами при виборі професії (спеціальності), яка б одночасно відповідала двом критеріям: по-перше, була прийнятною для них у відповідності до стану здоров'я, особистих здібностей, можливостей, індивідуально-психологічних якостей, по-друге, була б випитаною на ринку праці. Допомогти інвалідам у правильному виборі професії, яка б одночасно відповідала цим двом вищезазначеним критеріям, саме і покликана система професійної орієнтації.

Основні напрями професійної орієнтації населення, у т.ч. громадян з інвалідністю, визначено Концепцією державної системи професійної орієнтації населення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. №842. У відповідності до цієї Концепції професійну орієнтацію визначено як науково обґрунтовану систему взаємопов'язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір професії або на зміну виду трудової діяльності.

Професійна орієнтація за змістовними напрямами функціонування має такі структурні елементи, як професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

Сутність структурних елементів професійної орієнтації надано в Табл. 4.2.

Таблиця 4.2 Структурні елементи професійної орієнтації

Структурні елементи професійної орієнтації

Сутність структурних елементів професійної орієнтації

професійна інформація

документовані або публічно оголошувані відомості про трудову діяльність та її роль в професійному самовизначенні особи, інформація про стан, потребу і динаміку ринку праці, зміст та перспективи розвитку сучасних професій і вимоги до особи, форми та умови оволодіння ними, можливості професійно-кваліфікаційного зростання і побудови кар'єри, що спрямована на формування професійних інтересів, намірів та мотивації особи щодо вибору або зміни виду трудової діяльності, професії, кваліфікації, роботи

професійна консультація

організована взаємодія фахівця з професійної орієнтації та особи, яка отримує послугу, що спрямована на оптимізацію її професійного самовизначення на основі виявлення індивідуально-психологічних характеристик, особливостей життєвих ситуацій, професійних інтересів, нахилів, стану здоров'я та з урахуванням потреби ринку праці

професійний відбір

науково обґрунтована система заходів, що створює умови для встановлення професійної придатності особи до провадження конкретних видів професійної діяльності та посад згідно з нормативними вимогами і конкретним робочим місцем

професійна адаптація

науково обґрунтована система заходів, що забезпечує входження, оволодіння та досягнення особою професійної майстерності у конкретному виді професійної діяльності на конкретному робочому місці


В основу профорієнтаційної роботи з особами з інвалідністю покладено такі принципи:

Основними суб'єктами, що здійснюють професійну орієнтацію інвалідів (у т.ч. дітей-інвалідів), в Україні є:

Критичний вік, на якому зосереджено увагу фахівців центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів при проведенні професійної орієнтації, – це вік від 14 до 18 років. Саме в цей період життя у дитини формується інтерес до певної професії (спеціальності), зайнятості, умов і організації праці, заробітної плати, відношення до роботи тощо.

Заходи із професійної орієнтації дітей-інвалідів, що здійснюються у ^ Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі – Центри) , наведено на Рис. 4.2.Професійна консультація

Професійна інформація
Професійний підбірПрофесійна діагностика
Дитина-інвалід віком від 14 до 18 років
Професійне самовизначення

Професійний відбір
Професійна адаптація

Вдосконалення професійної майстерності
Рис. 4.2 Заходи із професійної орієнтації дітей-інвалідів, що здійснюються в умовах Центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів


Як видно з Рис. 4.2, професійна орієнтація дітей-інвалідів в умовах Центрів передбачає проведення професійної діагностики, що являє собою процес психологічного вивчення дитини-інваліда з метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей.

Професійна інформація, що здійснюється в умовах Центрів при проведенні професійної орієнтації, передбачає ознайомлення дитини-інваліда із різними професіями, з вимогами, які ці професії висувають до людини, а також із навчальними закладами, де можна оволодіти цими професіями. Професійна інформація проводиться у формі бесід, лекцій, переглядів телепрограм профорієнтаційного спрямування, проведення кінолекторіїв про професії, зустрічей з керівниками підприємств, директорами Центрів професійної реабілітації інвалідів тощо. Професійна консультація в умовах Центрів має за мету надання допомоги дитині-інваліду у професійному визначенні для прийняття усвідомленого рішення про вибір професійної діяльності з урахуванням її індивідуальних особливостей та можливостей. Професійна консультація передбачає:

Така складова професійної орієнтації інвалідів як професійний відбір являє собою процес вірогідної оцінки професійної здатності дитини-інваліда, вивчення можливостей оволодіння нею обраною професією (спеціальністю).

Проведення професійної орієнтації в умовах Центрів передбачає також здійснення професійного самовизначення дітей-інвалідів. Професійне самовизначення відбувається шляхом розвитку інтересу дитини-інваліда до навколишніх об'єктів і формування наочно-маніпулятивних умінь. Для професійного самовизначення дітей-інвалідів з ними проводяться заняття художньої творчості: малювання, ліплення, аплікація, а також починається робота за різними напрямами допрофесійної підготовки: рослинництва, шиття, в'язання, лозоплетіння тощо. Це сприяє формуванню навичок виконання окремих трудових дій, операцій.

Професійна орієнтація дітей-інвалідів передбачає, окрім вищезазначених заходів, проведення професійної адаптації, тобто пристосування, звикання дітей-інвалідів до свідомо обраної професії, а також вдосконалення професійної майстерності шляхом занять у трудових гуртках, класах, трудових майстернях (швейних, столярних, слюсарних майстернях, майстернях з художньої кераміки, лозоплетіння, виготовлення декоративних свічок тощо).

Робота із професійної орієнтації здійснюється фахівцями Центрів у співпраці з психологом, вчителем з трудового навчання, соціальним працівником, вчителем-реабілітологом з належним медичним супроводом.

Професійна орієнтація дітей-інвалідів здійснюється також у загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах). Роль цих навчальних закладів у проведенні профорієнтації полягає у:

Функції із проведення професійної орієнтації інвалідів покладено також на органи медико-соціальної експертизи системи Міністерства охорони здоров'я України. Професійній орієнтації інвалідів у МСЕК передують заходи із експертизи професійної придатності інвалідів, знання якої є необхідною умовою для проведення подальшої професійної орієнтації, а також визначення потреби інвалідів у заходах із професійної реабілітації. У відповідності до законодавства (ст. 8 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" від 06.10.2005 р. №2961-ІV) до роботи МСЕК при проведенні експертизи професійної придатності інвалідів залучаються спеціалісти з інженерної психології (психології праці) та психології професійного відбору, педагогічні працівники, що займаються навчанням і професійною підготовкою інвалідів, спеціалісти державної служби зайнятості. Залучення цих фахівців, яке відбувається шляхом безпосередньої їх участі у засіданнях МСЕК, повинно сприяти винесенню всебічно виважених експертних рішень щодо кожного інваліда, а також наданню об'єктивних рекомендацій щодо їх реабілітації. Однак, за висновками експертів Проекту технічного співробітництва Державного центру зайнятості, Програми розвитку ООН та Міжнародного бюро праці "Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості", залучення зазначених фахівців до роботи МСЕК є надто неефективним. Так, наприклад, спеціалісти з профорієнтації центрів зайнятості повинні залишити свою роботу й відмінити прийом клієнтів на час проведення засідань МСЕК, які, як правило, тривають протягом цілого робочого дня. На таких засіданнях можуть і не розглядатися справи людей, які бажають чи можуть працювати, тому час спеціаліста центра зайнятості витрачається марно. Якщо й розглядається справа людини, яка бажає працювати, у спеціаліста з профорієнтації немає достатньо часу для отримання та вивчення необхідної інформації, проведення необхідних професійних тестів й надання профорієнтаційних послуг у повному необхідному обсязі18.

У МСЕК здійснюється професійна орієнтація консультативного, рекомендаційного характеру, професійний підбір, корекція професійних інтересів. Професійна орієнтація у МСЕК проводиться як з інвалідами, які ще не мають професії (спеціальності), тобто ще стоять перед проблемою первинного вибору професії, так і з тими особами, яким через настання інвалідності необхідна зміна професії (спеціальності).

Професійний підбір у МСЕК включає такі аспекти:

З метою виявлення професійно важливих якостей інваліда проводиться професійна психодіагностика, завданням якої є визначення порушень психічної діяльності і оцінка можливостей відновлення порушених професійно важливих якостей. Для цього психологами МСЕК за допомогою методик для психологічного вивчення особи визначається рівень соціально-психологічної активності хворого, його психологічні характеристики, з'ясовуються професійні інтереси інваліда – для тих, хто не має професії; установки на продовження трудової діяльності, професійні наміри тих, хто її має; комунікабельність, самооцінка хворим свого стану, своїх можливостей, ціннісні орієнтації.

Результатом професійного підбору у МСЕК стає підбір інваліду рекомендованих конкретних професій або видів праці з урахуванням його захворювання, персональних особливостей, віку, рівня освіти, соціальних та побутових умов. Рекомендовані інваліду професії заносяться до професійного розділу індивідуальної програми реабілітації інваліда, яка заповнюється фахівцями МСЕК.

Професійну орієнтацію інвалідів з урахуванням рекомендацій МСЕК, викладених в їх індивідуальній програмі реабілітації, здійснює також державна служба зайнятості.

У відповідності до законодавства, прийнятого протягом 2006-2008 рр., було значно розширено перелік послуг щодо сприяння у працевлаштуванні інвалідам, що надаються їм державною службою зайнятості. Так, у 2006 р. інваліди отримали можливість проходження за направленням державної служби зайнятості професійного навчання (перенавчання, підвищення кваліфікації), що здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів. Це висунуло підвищені вимоги до вибору інвалідами професії та, відповідно, посилило увагу державної служби зайнятості до надання цим громадянам профорієнтаційних послуг.

У центрах зайнятості інвалідам надається повний комплекс профорієнтаційних послуг, а саме: індивідуальні та групові послуги з професійного інформування, професійного консультування (у т.ч. з використанням профдіагностичного обстеження особи та елементами професійної адаптації) та професійного відбору. Здійснюється також психологічна підтримка, формування відповідних соціально-професійних якостей, настанов, потреб у праці, забезпечується активізація власної позиції інваліда у процесі професійної реабілітації. Основними методами психологічної підтримки є консультація, психодіагностика, психологічна корекція, психологічний тренінг та інші індивідуальні та групові методи, спрямовані на зняття психологічної напруги, формування потреб особистої ініціативи у вирішенні проблем власної зайнятості, навчання ефективній поведінці на ринку праці (формування плану пошуку роботи, складання резюме, підготовка до співбесіди з роботодавцем).

Вибір послуг у кожному конкретному випадку залежить від цілей звернення інваліда до служби зайнятості (працевлаштування; отримання інформації, контактів та навичок для самостійного пошуку роботи; професійне навчання; допомога у започаткуванні власної справи та набутті необхідних знань; допомога у виборі підходящої професії тощо) та його бажання отримати ту або іншу послугу.

У 2008 р. профорієнтаційні послуги у державній службі зайнятості отримали 35129 осіб з інвалідністю, з них 28365 – незайняті особи. Загалом у 2008 р. понад 91,0% зареєстрованих в державній службі зайнятості інвалідів скористалися профорієнтаційними послугами (для порівняння – у 2007 р. питома вага зареєстрованих у державній службі зайнятості інвалідів, які скористалися профорієнтаційними послугами, становила 85,5%).

З метою сприяння інтеграції інвалідів до суспільства державною службою зайнятості практикується залучення інвалідів до спільних профорієнтаційних заходів з іншими категоріями незайнятих громадян. Разом з тим формується також й система заходів, цільовою аудиторією яких є виключно інваліди. Використовуються різноманітні форми роботи з інвалідами: цільові та профконсультаційні семінари, ярмарки (міні-ярмарки) вакансій (професій, кар'єри), "круглі столи", "дні відкритих дверей центру зайнятості", інформаційні та профорієнтаційні зустрічі та бесіди; для дітей-інвалідів, крім того, – профорієнтаційні уроки (уроки професії, реального трудового життя), презентації навчальних закладів (професій), екскурсії на виробництво, застосовуються новітні форми профорієнтаційної роботи – години профінформування, клуби веселих та кмітливих, турніри знавців професій, профорієнтаційні акції в літніх таборах, поширюється волонтерський рух. Успішно використовуються "Мобільні центри професійної орієнтації", що призначені для обслуговування громадян за місцем проживання та навчання.

Слід зазначити, що державною службою зайнятості постійно розробляються інноваційні технології, у т.ч. з наданням послуг із профорієнтації. Так, розроблено та впроваджено "Профорієнтаційний термінал", що являє собою молодіжний профорієнтаційний Інтернет-портал, доступ до якого здійснюється через спеціальні електронні пристрої (тач-скріни). Їх розташовують безпосередньо у навчальних закладах та постійно оновлюють інформацію через Інтернет. Користувачами терміналу виступають школярі, батьки, педагогічні працівники.

У профорієнтаційному терміналі містяться тематичні блоки з інформацією щодо попиту та пропозиції професій на регіональному ринку праці; опису професій; вибору навчального закладу та підготовки до іспитів (незалежного тестування); порад з пошуку роботи; найпростіші психологічні тести для оцінки власних здібностей, характеру; поради при виборі професій тощо. Зазначені профорієнтаційні термінали встановлюються не лише в загальноосвітніх, але й у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей-інвалідів, що забезпечує рівність у доступі до надання профорієнтаційних послуг для цієї категорії дітей, мотивує їх та їхніх батьків до усвідомлених дій щодо майбутнього професійного навчання та працевлаштування.

Професійна орієнтація здійснюється також у центрах професійної реабілітації інвалідів – установах, головним завданням яких є проведення професійного навчання (перенавчання) інвалідів за конкурентоспроможними на ринку праці професіями. Заходи професійної орієнтації інвалідів, що здійснюють центри професійної реабілітації, включають професійне інформування, професійне консультування та професійний відбір.

Професійне інформування, що здійснюється центрами профреабілітації, полягає у наступному:

Професійне консультування полягає у наданні фахівцями центрів профреабілітації вступникам індивідуальних інформаційно-довідкових консультацій щодо правил направлення інвалідів на навчання до центрів профреабілітації, умов вступу на навчання, особливостей підготовки за професіями, кваліфікаційними та медичними вимогами, що ставляться до професії.

Кінцевим етапом професійної орієнтації інвалідів, що здійснюється в умовах центрів професійної реабілітації, стає професійний відбір, що включає медичне обстеження, професійні тестування, соціально-експертну діагностику з метою визначення рівня здатності інваліда до навчання, рівня сформованості професійно важливих якостей. У результаті профвідбору фахівцями центру профреабілітації робиться висновок щодо можливості (неможливості) інваліда оволодіти обраною професією та, відповідно, можливості або неможливості зарахування його на навчання до центру профреабілітації.

До процесу проведення професійної орієнтації інвалідів залучаються також навчальні заклади професійно-технічної та вищої освіти (як спеціалізовані для навчання інвалідів, так і звичайні). Відповідні фахівці навчальних закладів проводять професійне інформування серед випускників шкіл (у т.ч. шкіл-інтернатів) щодо професій, які можна здобути, вимог, що висуваються до абітурієнтів, тощо. Переважна більшість із навчальних закладів професійно-технічної та вищої освіти має відділення профвідбору, де проводяться професійні тестування, професійні проби, корекція професійних планів абітурієнтів.

Таким чином, виходячи з викладеного вище, можна констатувати, що на теперішній час в Україні сформовано систему професійної орієнтації інвалідів. Разом з тим, у сучасній системі професійної орієнтації інвалідів наявний ряд проблем, які перешкоджають її ефективному функціонуванню та, відповідно, знижують якість надання інвалідам профорієнтаційних послуг. До основних з цих проблем належать:

Суттєвому підвищенню ефективності функціонування системи професійної орієнтації інвалідів сприятиме також залучення до проведення профорієнтаційних заходів громадських організацій інвалідів, які на теперішній час ще не у повній мірі реалізують свій потенціал щодо здійснення цієї діяльності. На виробничій базі підприємств громадських організацій інвалідів може відбуватися професійне інформування інвалідів, формування в них трудових навичок тощо. Крім того, громадські організації інвалідів у ряді випадків можуть виконувати посередницькі функції між іншими суб'єктами, залученими до процесу професійної орієнтації інвалідів.


7279252755131135.html
7279403949008859.html
7279615290577974.html
7279804811147623.html
7279911048018505.html