Ечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова 2011. Випуск 1 (січень-березень) Харків 2011 - страница 6

Ечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова 2011. Випуск 1 (січень-березень) Харків 2011 - страница 6

^ 3.4 ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОГРАФІЇ.
УПРАВЛІННЯ. ЕКОНОМІКА. СТАТИСТИКА 1. ЗЫГМАНТОВИЧ, С. В. Подготовка библиографической продук-ции библиотеками : науч.-практ. пособие / С. В. Зыгмантович. – Минск : Новое знание, 2009. – 228 с. – (Профессионалам библиотечного дела).

6


Див. також № 25.


3.5 ОСНОВНІ ВИДИ БІБЛІОГРАФІЇ
ТА БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСІБНИКІВ 1. КНИГА в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, [1998]– . – (Національна бібліографія України).

Вип 13, ч. 2. По–Пя / [зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров]. – 2010. – 517 с.

1

 1. ПРИКНИЖКОВА бібліографія : дод. до бібліогр. покажч. “Біб-ліотекознавство і бібліогр. України”, вип. 74–76 / Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України” ; [упоряд. Л. А. Білинець]. – К. : НПБУ, 2008. – 139 с. – Електрон. аналог : режим доступу : http://profy.nplu.org/download.php?lng=uk.

1–3

 1. УКРАЇНСЬКА книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліогр. покажч. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [відп. ред. М. М. Рома-нюк]. – Л. : ЛННБ, 2010– .

Т. 1 : 1914–1919 / [уклад.: Л. І. Ільницька, Т. М. Дубова,
Л. Я. Кужель та ін.]. – 2010. – 471 с.

1

 1. ХАРЬКОВ и губерния на страницах газеты “Южный край” (1897–1918) : [библиогр. пособие] / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Ко-роленко. – Х. : Мачулин, 2002– .

Вып. 5 : 1897–1899 / [сост.: Н. И. Полянская, Т. В. Гологорская, Н. Л. Манова]. – 2010. – 207 с.

1


Див. також №№ 18, 22, 25, 32, 51, 59, 72-74, 77, 85, 88, 102,

104, 136, 161, 164.


^ 3.6 БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Див. № 158.

3.7 ПРОПАГАНДА БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ 1. ОНИСЬКО, Г. Д. Основи інформаційних знань : навч. посіб. /
  Г. Д. Онисько ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т, 2010. – 125 с. – (Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки).

1

 1. ТВОРЧЕСКИЙ опыт работы с книгой : библиотечные уроки, читательские часы, внеклассные занятия / сост. Т. Р. Цымбалюк. – 2-е изд. – Волгоград : Учитель, 2011. – 135 с. – (В помощь библиотекарю).

11


Див. також №№ 124-25.


^ 4 НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ІНФОРМАТИКА 4.1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 1. ІНФОРМАТИКА та інформаційні технології : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. системи МВС / Щур Б. В., Керницький І. С., Сеник В. В. та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л. : ЛДУВС, 2010. – 535 с. : ілюстр. – (Бібліотека ДСБЕЗ).

1

 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ форум по информации : науч. журн. / РАН, ВИНИТИ ; [гл. ред. Ю. М. Арский]. – М., 2010. – Т. 35, № 4.

6

 1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА інформація : наук.-практ. інформ. журн. / Держ. ком. України з питань науки та інтелект. власності, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформ. – К., 2010. – № 4.

1, 6, 14

 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ информация. Сер. 1. Организация и методика информ. работы : ежемес. науч.-техн. сб. / Всерос. ин-т науч. и техн. информ. – М., 2010. – №№ 11, 12 ; 2011. – № 1.

6

 1. РОМАНИШИН, Ю. Л. Формування готовності майбутніх доку-ментознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформа-ційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. Л. Романишин ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

1, 2

 1. СОКОЛОВ, А. В. Науки об информации и библиотекарь : проф.-мировоззр. пособие / А. В. Соколов. – М. : Литера, 2010. – 143 с. – (Современная библиотека ; вып. 90).

6

 1. ШАРАН, Р. В. Професійна підготовка магістрів інформаційних технологій в системі дистанційної освіти США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Р. В. Шаран ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.

1


Див. також №№ 12, 19, 22, 51, 72, 127.


^ 4.2 Інформаційні процеси в цілому 1. ЧІЧАНОВСЬКИЙ, А. А. Інформаційні процеси в структурі сві-тових комунікаційних систем : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] /
  А. А. Чічановський, О. Г. Старіш ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т журналістики. – К. : Грамота, 2010. – 567 с. : ілюстр.

1


4.2.1 Автоматизовані інформаційні процеси і системи.
Технічне та програмне забезпечення

Див. також №№ 112, 116.

4.2.1.1 Глобальні комп'ютерні мережі. Інтернет 1. ЖДАНОВИЧ, О. В. Дослідницькі ресурси історичної тематики в мережі Інтернет : створення та використання : автореф. дис. ... канд. iст. наук : 07.00.06 / О. В. Жданович. – К., 2010. – 20 с.

2

 1. СПІЛКУВАННЯ в мережі Інтернет : [збірник] / [упоряд.
  Н. В. Вовковінська]. – К. : Шк. світ, 2010. – 126 с. : ілюстр. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

1


Див. також №№ 76, 161.7433106760083119.html
7433215485571639.html
7433277437797992.html
7433472124298357.html
7433581510013019.html